Archive of published posts on April, 2015

Back home

Role designéra v post-industriální době

04/27/2015

Pokud technologie ovlivňuje praxi designu, totéž lze říci o jejím vlivu na společnost, neboť v technologických převratech nacházíme základy revolucí ve struktuře společnosti. To je aspoň teze Daniela Bella, jednoho z nejvýznamějších sociologů 20. století a autora knihy The Coming of Post-Industrial Society1)BELL, The coming of post-industrial society: a venture in social forecasting. V této knize z roku 1973, tedy přibližně dvacet let před tím, než neznámý pracovník CERNu dostane nápad spojit technologii hypertextu a sítě Internet, Bell rozpoznává, že informace a teoretické znalosti mají ve společnosti a ekonomice čím dál tím větší vliv a hodnotu. Bell vidí tento vzrůstající důraz na imateriální kapitál jako pokračování procesu, ve kterém technologie přispívá k racionalizaci a vyšší produktivitě práce2)WEBSTER, Theories of the information society, s. 39, jež následně ovlivňuje dominantní typ pracovních příležitostí. Jako tři hlavní milníky tohoto procesu můžeme vidět období před průmyslovou revolucí, průmyslovou revoluci samotnou a období, ve kterém bychom se měli nacházet nyní; období, které vychází a následuje průmyslovou (industriální) revoluci — post-industriální doba.

Poznámky   [ + ]

1. BELL, The coming of post-industrial society: a venture in social forecasting
2. WEBSTER, Theories of the information society, s. 39
No Comments

Symptoms of the Aesthetic

04/25/2015

Philosoper Nelson Goodman names the following four symptoms of the aesthetic1)MANOVIC, Lev. A language of New Media, s. 163:

 • Syntactic density
 • Semantic density
 • Syntactic repleteness
 • The ability to exemplify

 

Poznámky   [ + ]

1. MANOVIC, Lev. A language of New Media, s. 163
No Comments

Zápisky z: Lev Manovich – The Language of New Media (Principy nových médií)

04/15/2015
  • Numerická reprezentace
   • všechny nová média jsou založena na digitálním kódu (ať už při vzniku nebo převodu z analogového zdroje)
    • Neomediální dílo lze formálně matematicky popsat
    • Neomediální díla lze algoritmicky měnit, upravovat
     • Médium je programovatelné
   • digitalizace: vzorkování a kvantifikace
   • ne všechna stará média jsou spojitá: film, tónové fotografie, tisk
   • Jaký je důvod toho, že nová média jsou spojitá?
    • Lidský jazyk je též spojitý
     • Pokud je základní komunikační nástroj spojitý, je možné očekávat, že další prostředky komunikace budou také spojité
    • Vychází se z logiky Fordismu, Industriální dělby práce, standardizace, montážní linky, kde výroby byla rozdělena na jednotlivé úkony, které šlo dobře optimalizovat a případně nahradit pracovníky
   • Nová média ale předjímají spíše logiku post-industriální společnosti
    • Kde média jsou tvořena na objednávku
  • Modularita
   • Princip fraktálnosti média
    • Kombinací nejmenších diskrétních prvků se tvoří větší a větší celku, přesto lze vždy upravit prvky na jakékoli úrovni
No Comments

Je design umění nebo technologie?

04/13/2015

Bauhaus integroval umění a technologii, aby vychovával společensky užitečné designéry připravené pro požadavky trhu. Jednalo se ale o staronové spojení, mohli bychom říci reunifikaci. Umění a technologie byly přinejmenším od dob renesance od sebe odtrženy. Oba obory si vytvořily své vlastní metody a kulturu. Zatímco věda byla založená na racionálních postupech, kvantifikovatelných a „tvrdých“ empirických datech, umění zdůrazňovalo subjektivitu, interpretaci a estetično. Průmyslová revoluce toto odtržení jen umocnila; především se svou filosofií dělby práce a představou, že výrobu lze rozkouskovat na menší části, které lze jednotlivě optimalizovat. Tříštění výroby a návrhu dovedl do dokonalosti Henry Ford, který proslul svým prvním modelem T. Ford aplikoval vědecké myšlení na továrenský management; zavedl standardizaci všech kroků a částí, které vedly k montáži výsledného automobilu. Každý pracovník měl vyhrazené místo a specializaci u pásu, kde by jakékoliv narušení předem daných kroků zpomalilo celou výrobu. Dokážeme si tak představit, jakým neexistujícím prostorem pro invenci a kreativitu byl u pásu každý pracovník (ne)vybaven.

No Comments

Jak a proč design?

04/13/2015

V českém jazyce je slovo design chápáno konotací, která vyjadřuje estetické hodnoty či kvality popisovaného objektu. Tedy, pokud je něco designové, většina podvědomě tím cítí, že do výroby onoho objektu bylo vloženo něco navíc. To navíc je um a umělecký talent odborníka-designéra. V angličtině ale stejné slovo vyjadřuje také jakýkoliv návrh, plán či tvorbu. Nicméně „design“ v obou jazycích vždy implikuje, že za návrhem či tvorbou se skrývá tvůrce.

Z historického hlediska můžeme design vidět jako činnost, která „spočívá v navrhování věcí utvářející prostor našeho bytí“. Lze jej ale interpretovat nejen jako historii objektů, ale také jako historii určitého druhu myšlení — designového myšlení.

No Comments